checkmark-circle-2 checkmark-circle-line checkmark-circle phone Język phone2 Kontakt home dom fax fax email email2 pin pin line checkmark facebook facebook-box Skype dot ikona telefon komórkowy mobile ikona pobierania dokumentu bank Język angielski Język polski Język włoski transport chłodniczy transport ADR

Kontakt

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 119/1 z 4.5.2016; dalej: RODO). Celem polityki jest w szczególności wykonanie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

Definicje

W treści niniejszej polityki posługujemy się poniższymi zwrotami:

 1. My, VIDI GROUP Sp. z o.o. Sp.k., administrator – VIDI GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Ignacego Łukasiewicza 8/1 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000697754, NIP 5472184978 REGON 368402650
 2. Ty, Pan, Pani, Państwo – osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez VIDI GROUP Sp. z o.o. Sp.k.

Kim jest administrator danych?

Administrator danych to osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest VIDI GROUP Sp. z o.o. Sp.k z siedzibą w Bielsku-Białej. 

Jakie dane osobowe przetwarzamy? 

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie przesyłania do Państwa mailingu przetwarzamy w szczególności dane osobowe osób z którymi prowadzimy korespondencje mailową. Zakres przetwarzanych danych każdorazowo jest adekwatny do celów przetwarzania.

W jakich celach przetwarzamy dane?

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy w związku z mailingiem są przetwarzane  w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na:

 1. prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług
 2. tworzeniu zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.
 3. prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).
 4. nawiązywaniu kontaktu telefonicznego.
 5. inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych.

Dane przetwarzane będą przez czas utrzymywania się interesu w związku z którym są przetwarzane. W szczególności działania marketingowe prowadzone będą do czasu zgłoszenia przez Państwa stosownego sprzeciwu Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu nie będzie nam wolno przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie macie Państwo obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych. Tym niemniej, odmowa może spowodować niemożliwość przesłania Państwu korespondencji.

Czy dane mogą być przetwarzane w procesach obejmujących zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie „kwalifikowane”?

Obecnie nie stosujemy żadnych operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania  decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających. W przypadku wdrożenia w przyszłości takich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych – zapewnimy ich zgodność ze właściwymi przepisami, w tym art. 22 RODO.

Komu możemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będziemy do tego zobowiązani lub uprawnieni na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza:

 1. podmioty przetwarzające, w tym: 
 1. osoby obsługujące naszą infrastrukturę lub systemy informatyczne, a także dokonujące utylizacji zbędnej dokumentacji lub nośników danych,
 2. osoby świadczące na naszą rzecz usługi audytorskie lub doradcze – np. w zakresie pomocy prawnej, podatkowej lub rachunkowej.
 1. inni administratorzy, w tym:
 1. organy administracji publicznej uprawnione do żądania udostępnienia danych,
 2. spółki powiązane z nami,
 3. inne podmioty – w przypadkach, gdy charakter świadczeń realizowanych przezeń na naszą rzecz powoduje, że wskazane podmioty samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i w związku z tym stają się administratorami danych osobowych. Może to dotyczyć zwłaszcza: agencji reklamowych, agencji uczestniczących w organizacji konkursów lub wydarzeń promocyjnych, a także podmiotów współpracujących z nami przy obsłudze spraw rachunkowych, podatkowych lub prawnych,

Nie ujawnimy Państwa danych osobowych osobom, które nie są uprawnione do ich przetwarzania.

Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie przewidujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy uznać to za zasadne. W takim wypadku, Państwa dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

Możecie Państwo wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:

 1. dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),
 2. sprostowanie (poprawienie) danych,
 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 4. usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 5. przeniesienie danych do innego administratora.

Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 13 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

Prawo sprzeciwu 

Niezależnie od powyższego, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:

 1. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
 2. jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: a) że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też b) istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 13 poniżej.

Skarga do organu nadzorczego

W przypadku, gdy uznacie Państwo że przetwarzanie danych, które Państwa dotyczy, narusza obowiązujące przepisy - macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Miejsce publikacji oraz aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: http://vidigroup.pl/polityka-prywatnosci

Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami: 

Vidi Group Sp. Z o. o. Sp. K
Ul. Ignacego Łukasiewicza 8/1
43-300 Bielsko-Biała
 - z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”
tel. +48 (33) 482 10 67
e-mail: info@vidigroup.pl

Nie znalazłeś usługi dla siebie?

Skontaktuj się z nami. Doświadczenie pozwala nam poradzić sobie z każdym wyzwaniem i przygotować ofertę szytą na miarę.